IT.20.IZOO64 Verovatnoća i statistika


SEMESTAR4
ESPB6
FOND ČASOVA3+1+2

Sadržaj predmeta

1. Verovatnoća i slučajne promenljive
1.1 Prostor verovatnoće
1.2 Uslovna verovatnoća
1.3 Slučajne promenljive
1.4 Numeričke karakteristike slučajnih promenljivih i Regresija
1.5 Zakoni velikih brojeva, Centralne granične teoreme

2. Statistika
2.1 Važne raspodele
2.2 Populacija, obeležje, uzorak, deskriptivna statistika
2.3 Ocene parametara, tačkaste i intervalne
2.4 Statistički testovi značajnosti, parametarski i neparametarski
2.5 Regresija, linearna regresija najmanjih kvadrata
2.6 ANOVA
2.7 Jednostavni linearni model, multipla regresija
2.8 Permutacioni testovi

3. Statistički softver R
3.1 Pokretanje R-a i osnovne manipulacije podataka
3.2 Deskriptivna statistika i vizualizacija podataka u R-u
3.3 Raspodele, statistički testovi, intervali poverenja u R-u
3.4 ANOVA i Jednostavni linearni model u R-u

Način polaganja:

Predmet se sastoji iz predispitnih obaveza, zadataka koji se polažu pismeno i teorije koja se polaže na usmenom delu.

Predispitne obaveze se polažu na računarskim testovima u zakazanim terminima tokom slušanja nastave i osvojeni bodovi važe trajno.

Pismeni delovi se polažu u toku slušanja nastave preko kolokvijuma i u svakom ispitnom roku u terminu za koji je prijavljen ispit.

Važenje pismenog dela položenog preko kolokvijuma je do kraja kalendarske godine u kojoj je odslušan predmet ili do poništavanja izlaskom na pismeni ispit i rešavanjem zadataka iz tog dela.

Važenje pismenog dela položenog u ispitnom roku je do usmenog ispita u tom roku, najduže 7 dana.

Postoji minimalan broj bodova koji se mora osvojiti da bi se neki deo pismenog ispita računao kao položen.

Usmeni ispit se održava par dana posle pismenog ispita, u terminu dogovorenom na pismenom ispitu. Na usmeni ispit su pozvani studenti koji su prijavili ispit u tom roku, imaju položene pismene delove i skupljenih najmanje 31 bod ukupno.

Ocene se formiraju na osnovu osvojenih bodova, u skladu sa Statutom FTN-a: 51+ -> 6, 61+ -> 7, …

U tabeli koja sledi se vide delovi i bodovi.

 Deo1Deo2TestR1TestR2TestTeorijaSuma
MAX302015151010100
MIN108000051
Datum  kolok26. IV 202230. VII 20222. VI 2022, 5. VI 202216. VI 2022, 20. VI 2022