E9.22.EAI001 Matematičke osnove mašinskog učenja, MAS Veštačka inteligencija i mašinsko učenje


SEMESTAR1
ESPB6
FOND ČASOVA3+1+2

Sadržaj

1 Linearna algebra

1.1 Vektorski prostori, nezavisnost, baza
1.2 Linearne transformacije
1.3 Matrice, rang, sistemi linearnih jednačina
1.4 Norme, unutrašnji proizvodi, dužine, uglovi
1.5 Ortonormirana baza, ortogonalni komplement
1.6 Ortogonalne projekcije, rotacije
1.7 Unutrašnji proizvodi funkcija
1.7 Determinanta i trag
1.8 Karakteristični koreni i vektori
1.9 Cholesky dekompozicija
1.10 Dijagonalizacija
1.11 SVD

2 Vektorski račun sa funkcijama više promenljivih

2.1 Parcijalni izvodi i gradijenti
2.2 Gradijenti vektorskih funkcija i matrica
2.3 Korisni identiteti za računanje gradijenata
2.4 Izvodi višeg reda i Tejlorova formula
2.5 Optimizacija gradijentnim iterativnim postupkom

3 Slučajne promenljive i linearna regresija

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Pitanja:

Način polaganja

Predmet se sastoji iz zadataka koji se polažu pismeno i teorije koja se polaže na usmenom delu.

Pismeni delovi se polažu u toku slušanja nastave preko kolokvijuma i u svakom ispitnom roku u terminu za koji je prijavljen ispit.

Važenje pismenog dela položenog preko kolokvijuma je do kraja kalendarske godine u kojoj je odslušan predmet ili do poništavanja izlaskom na pismeni ispit i rešavanjem zadataka iz odgovarajućeg dela.

Važenje pismenog dela položenog u ispitnom roku je do usmenog ispita u tom roku, najduže 7 dana.

Postoji minimalan broj bodova koji se mora osvojiti da bi se neki deo pismenog ispita računao kao položen.

Usmeni ispit se održava par dana posle pismenog ispita, u terminu dogovorenom na pismenom ispitu. Na usmeni ispit su pozvani studenti koji su prijavili ispit u tom roku i imaju položene pismene delove.

Ocene se formiraju na osnovu osvojenih bodova, u skladu sa Statutom FTN-a: 51+ -> 6, 61+ -> 7, …

 Deo1Deo2Deo3Usmenisuma
MAX25202510+10+10100
MIN151010051
Datum 29. XII 21. 2. II 22.  
kolokv. 2. II 22.
29-Dec-21
Na kolokvijumu 1 su osvojeni bodovi:
brindKol1
E9-1/20215
E9-2/2021
E9-3/202117
E9-4/202115
E9-5/202115
Bodovi ispod 15 se brišu
2-Feb-22
Na kolokvijumu 2 su osvojeni bodovi:
brindKol1Kol2
E9-1/2021
E9-2/2021
E9-3/2021176
E9-4/20212415
E9-5/2021193
Bodovi ispod 15 se brišu za Kol1
Bodovi ispod 10 se brišu za Kol2

Stanje bodova posle kolokvijuma:

max252025
min151015
brindDeo1Deo2Deo3
E9-1/2021
E9-2/2021
E9-3/202117
E9-4/20212415
E9-5/202119
29-Dec-212-Feb-22
2-Feb-22