SW.13.SE001.Statistika

SEMESTAR 5
ESPB 6
FOND ČASOVA 3+1+2

Sadržaj predmeta

1. Verovatnoća i slučajne promenljive

1.1 Prostor verovatnoće
1.2 Uslovna verovatnoća
1.3 Slučajne promenljive
1.4 Numeričke karakteristike slučajnih promenljivih i Regresija
1.5 Zakoni velikih brojeva, Centralne granične teoreme

2. Statistika

2.1 Važne raspodele
2.2 Populacija, obeležje, uzorak, deskriptivna statistika
2.3 Ocene parametara, tačkaste i intervalne
2.4 Statistički testovi značajnosti, parametarski i neparametarski
2.5 Regresija, linearna regresija najmanjih kvadrata
2.6 ANOVA
2.7 Jednostavni linearni model, multipla regresija
2.8 Permutacioni testovi

3. Statistički softver R

3.1 Pokretanje R-a i osnovne manipulacije podataka
3.2 Deskriptivna statistika i vizualizacija podataka u R-u
3.3 Raspodele, statistički testovi, intervali poverenja u R-u
3.4 ANOVA i Jednostavni linearni model u R-u

Način polaganja:

Predmet se sastoji iz predispitnih obaveza, zadataka koji se polažu pismeno i teorije koja se polaže na usmenom delu.

Predispitne obaveze se polažu na računarskim testovima u zakazanim terminima tokom slušanja nastave i osvojeni bodovi važe trajno.

Pismeni delovi se polažu u toku slušanja nastave preko kolokvijuma i u svakom ispitnom roku u terminu za koji je prijavljen ispit.

Važenje pismenog dela položenog preko kolokvijuma je do kraja kalendarske godine u kojoj je odslušan predmet ili do poništavanja izlaskom na pismeni ispit i rešavanjem zadataka iz tog dela.

Važenje pismenog dela položenog u ispitnom roku je do usmenog ispita u tom roku, najduže 7 dana.

Postoji minimalan broj bodova koji se mora osvojiti da bi se neki deo pismenog ispita računao kao položen.

Usmeni ispit se održava par dana posle pismenog ispita, u terminu dogovorenom na pismenom ispitu. Na usmeni ispit su pozvani studenti koji su prijavili ispit u tom roku, imaju položene pismene delove i skupljenih najmanje 31 bod ukupno.

Ocene se formiraju na osnovu osvojenih bodova, u skladu sa Statutom FTN-a: 51+ -> 6, 61+ -> 7, …

U tabeli koja sledi se vide delovi i bodovi.

  Pismeni Predispitne obaveze Usmeni  
  Deo 1 Deo 2 Test R1 Test R2 Test Teorija suma
MAX 30 20 15 15 10 10 100
MIN 10 8 0 0 0 0 51
Datum  kolokvijuma 4. XII 2021 19:00   18. XII 2021
8:30
15.   I  2022 13:30      

 

Go to Top