V2.20.0M534 Linearno programiranje sa primenama, master akademske studije Matematika u tehnici


Sadržaj predmeta

1. Problem linearnog programiranja

1.1 Rešenje problema linearnog programiranja
1.2 Rečnik
1.3 Simplex algoritam
1.4 Simplex tabela
1.5 Grafičko rešavanje
1.6 Degenerisani rečnici, degenerisani pivoti, anticiklin
1.7 Dualnost
1.8 Slaba i jaka teorema dualnosti
1.9 Negativno transponovanje
1.10 Komplementarnost dodatnih promenljivih
1.11 Dualni simplex algoritam
1.12 Matrični zapis
1.13 Analiza osetljivosti
1.14 Parametarski self dual simplex algoritam

2. Mrežni protok – minimizacija cene transporta

2.1 Mrežni protok kao problem linearnog programiranja
2.2 Primarni simplex algoritam
2.3 Dualni simplex algoritam
2.4 Parametarski self-dual simplex algoritam
2.5 Mrežni protok sa ograničenjem po granama
2.6 Najkraći put u mreži
2.7 Hičkokov problem
2.8 Problem angažovanja

3. Matrične igre

3.1 Sedlasta tačka
3.2 Optimalna strategija
3.3 Rešavanje

Način polaganja:

Predmet se sastoji iz dva dela, oba se polažu pismeno i usmeno. Pismeni deo se polaže na ispitu u zakazanom terminu ili preko kolokvijuma. Usmeni za oba dela se polaže kad se na oba pismena dela ima osvojeno barem 20 bodova, u terminu par dana posle pismenog ispita, dogovorenom na pismenom ispitu.

Važenje pismenog dela položenog preko kolokvijuma je do kraja kalendarske godine u kojoj je odslušan predmet ili do poništavanja izlaskom na pismeni ispit i rešavanjem zadataka iz tog dela.

Važenje pismenog dela položenog u ispitnom roku je do usmenog ispita u tom roku, najduže 7 dana.

Ocene se formiraju na osnovu osvojenih bodova, u skladu sa Statutom FTN-a: 51+ -> 6, 61+ -> 7, …

Bodovi:

 I deoII deo
Pismeni3030
Datum kolokvijuma 4. XII 2021. 4. II 2022.
Usmeni2020