Na ispitu / kolokvijumu su osvojeni bodovi:

Index deo 1 deo 2 deo 3

SP 4/2017 – 24 –

ST 54/2017 15 – –

ST 73/2017 8 – –

Bodovi ispod 15 se brišu, bodovi preko 14 se pamte kao položen kolokvijum.

Uvid u radove u dogovoru sa predmetnim nastavnikom